-
STP1.8 - 1,8 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23065/ --- 375 .
STP2 - 2 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23066/ --- 390 .
STP2 - 2 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23067/ --- 300 .
SPM https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23073/ --- 2 900 .
PVDT https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23074/ --- 160 .
078 45 17 1,7 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23246/ --- 244.59 .
197 45 17 2,1 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23247/ --- 281.25 .
204 45 17 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23248/ --- 239.49 .
178 45 17 2,3 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23249/ --- 244.14 .
001 50*200 17 1,2 (6/9/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23250/ --- 144.15 .
148 50*300 17 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23251/ --- 271.27 .
002 50*300 17 2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23252/ --- 246.52 .
016 50*300 20 2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23253/ --- 242.44 .
224 50 17 1,4 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23254/ --- 161.40 .
187 50 17 1,7 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23255/ --- 232.68 .
212 50 17 1,8 B (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23256/ --- 201.75 .
211 50 17 1,8 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23257/ --- 209.52 .
180 50 17 1 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23258/ --- 143.60 .
207 50 17 1,6 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23259/ --- 189.89 .
100 50 17 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23260/ --- 267.86 .
205 50 17 2,3 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23261/ --- 281.25 .
283 50 17 2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23262/ --- 222.01 .
176 50 20 1,4 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23263/ --- 164.80 .
220 50 20 1,5 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23264/ --- 150.50 .
153 50 20 1,6 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23265/ --- 179.78 .
212 50 20 1,7 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23266/ --- 203.45 .
154 50 20 1,9 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23267/ --- 230.58 .
228 50 20 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23268/ --- 253.11 .
174 50 20 2,3 (5/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23269/ --- 308.04 .
203 50 20 2,4 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23270/ --- 294.65 .
199 50 20 2,5 (5/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23271/ --- 269.68 .
184 50 20 2,7 (5/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23272/ --- 280.91 .
151 50 20 2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23273/ --- 228.14 .
070 50 20 1,6 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23274/ --- 203.39 .
177 50 20 1,8 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23275/ --- 237.90 .
182 50 20 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23276/ --- 287.16 .
050 50 20 2,2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23277/ --- 216.79 .
085 50 20 2 (6/) https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23278/ --- 195.45 .
188 50 20 15,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23279/ --- 2 271.14 .
175 50 20 15 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23280/ --- 1 835.18 .
206 50 20 16,9 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23281/ --- 2 070.39 .
191 50 20 17 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23282/ --- 2 088.40 .
099 50 23 11,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23283/ --- 1 787.63 .
039 50 23 13,0 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23284/ --- 1 552.68 .
217 50 23 14,0 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23285/ --- 1 623.05 .
224 50 23 14,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23286/ --- 1 700.80 .
222 50 23 15,0 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23287/ --- 1 906.80 .
038 50 23 16,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23288/ --- 2 005.55 .
172 50 23 13 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23289/ --- 1 600.99 .
200 50 23 14 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23290/ --- 1 640.70 .
169 50 23 15,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23291/ --- 1 790.89 .
170 50 23 15 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23292/ --- 1 625.41 .
192 50 23 6,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23293/ --- 717.89 .
201 50 23 15,5 https://sklad.shop/catalog/upakovochnye_materialy/stretch_plenka/23294/ --- 2 139.48 .